ЗА НАС

ул. Веселин Маслеша 1/1-9
1000 Скопје, Македонија

тел: (02) 322 4431

e-mail: info@avtomagazin.com.mk

Редакција:

Крумислав Барзов
Зоран Коцев

Соработници:

Валентин Станеску